Zajęcia programowe

W RAMACH CZESNEGO CODZIENNIE REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA:

 • Zajęcia dydaktyczne wg podstawy programowej
 • „W krainie głosek i liter – Glottodydaktyka” wg programu prof. Rocławskiego – przygotowanie do nauki czytania i pisania
 • Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna
 • Dziecięca Matematyka wg programu prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Język angielski
 • Grafomotoryka – zajęcia rozwijające sprawność manualną ręki
 • Wesołe Nutki – zajęcia muzyczne
 • Spotkania z przyrodą
 • Zajęcia ekologiczne
 • Edukacja społeczna
 • Edukacja zdrowotna i savoir-vivre
 • Kącik czytelniczy – codzienne spotkania z literaturą dla dzieci
 • Gry i zabawy ruchowe
 • Klockomania – zajęcia konstrukcyjne
 • Aktywności ruchowe na świeżym powietrzu – spacery i zabawy na placu zabaw
 • Opieka psychologiczna

W RAMACH CZESNEGO ZAPEWNIAMY TAKŻE SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

 • Multisport – gimnastyka ogólnorozwojowa, poznawanie różnych dyscyplin sportowych
 • Zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny dzieci – Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Rytmika – zajęcia umuzykalniające, taneczne, gra na instrumentach perkusyjnych
 • „Wzory i obrazki” – rozwijanie percepcji wzrokowej
 • Origami – sztuka składania papieru
 • Kuchcikolandia – zajęcia kulinarne
 • Kino – Bambino
 • Mali Artyści – warsztaty plastyczne z elementami Arteterapii
 • Tenis stołowy – ping-pong
 • Papieroplastyka
 • Bajkoterapia
 • Klub Podróżnika
 • Mali Naukowcy – eksperymenty i doświadczenia naukowe

 

 • Zajęcia dydaktyczne wg podstawy programowej

Zajęcia z zakresu edukacji przedszkolnej realizujemy w oparciu o podstawę programową oraz ang-mikinajlepsze programy uzupełniające, zatwierdzone przez MEN. Programy wychowania przedszkolnego zostały wybrane w taki sposób, aby najlepiej spełniały oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli, i były dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Zajęcia dydaktyczne mają na celu rozbudzenie poznawczej ciekawości dzieci i naturalnej chęci zdobywania wiedzy. Programy uwzględniają indywidualne predyspozycje dzieci tak, aby zapewnić im harmonijny i wszechstronny rozwój, a także rozwijać ich zainteresowania i zdolności.

 • „W krainie głosek i liter – Glottodydaktyka” wg programu prof. Rocławskiego – przygotowanie do nauki czytania i pisania

Image00040Naukę czytania i pisania realizujemy w oparciu o „Glottodydaktykę” – program opracowany przez prof. Bronisława Rocławskiego. „Glottodydaktyka” to metoda przyjazna dzieciom, oparta na ich naturalnych potrzebach i możliwościach rozwojowych, dzięki czemu nauka czytania i pisania jest dla dzieci przygodą, w której aktywnie uczestniczą, czerpiąc z niej satysfakcję i radość. Głównym założeniem „Glottodydaktyki” jest wydłużenie procesu przygotowania do nauki czytania i pisania, dostosowanie go do indywidualnego rozwoju i potrzeb każdego dziecka, a także skrócenie procesu opanowywania sprawnego pisania i płynnego czytania ze zrozumieniem. „Glottodydaktyka” kształtuje nawyki czytelnicze i świadomość ortograficzną. Zajęcia, realizowane zgodnie z założeniami metody prof. Rocławskiego, zapewniają dzieciom solidne fundamenty poznawcze i odnoszenie sukcesów w późniejszej nauce w szkole.

Przedszkole jest doskonale wyposażone w profesjonalne pomoce naukowe oraz materiały do ćwiczeń, które wykorzystywane są podczas pracy z dziećmi, dzięki czemu zajęcia są ciekawe, pełne niespodzianek i atrakcji, a nauka czytania i pisania  łatwiejsza i wysoce skuteczna.

 • Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna

Codzienne ćwiczenia i zabawy logopedyczne mają na celu usprawnianie narządów mowy dziecka: języka, warg i żuchwy. Wpływają na poprawę wymowy pod względem artykulacyjnym, wspomagają prawidłową emisję głosu. Prowadzone są codziennie w formie przyjemnych, ciekawych, pomysłowych zabaw, podczas których dzieci usprawniają wymowę głosek.

 • „Dziecięca matematyka” wg programu prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Program „Dziecięca matematyka”, stworzony przez prof. Edytę Gruszczyk- Kolczyńską, rozwija u dzieciImage00022 sprawność umysłową i uzdolnienia matematyczne. Metoda zakłada naukę poprzez doświadczenia, które stanowią podstawę odkrywania i przyswajania pojęć matematycznych oraz nabywania umiejętności logicznego myślenia. Odpowiednio dobrane doświadczenia wspierają rozwój intelektualny dzieci. Podczas zabaw matematycznych stymulujemy spostrzegawczość oraz kreatywność dzieci. Stwarzamy im najlepsze warunki do eksperymentowania, sprawdzania, przewidywania skutków rozmaitych działań, samodzielnego wyciągania wniosków oraz odkrywania praw matematyki, dzięki czemu dzieci lepiej je rozumieją i  zapamiętują.

Przy realizacji programu największą wagę przywiązujemy do indywidualizacji procesu edukacji matematycznej. Wszystkie treści programowe są dostosowane do rzeczywistych możliwości każdego dziecka. Poprzez takie działania rzetelnie i skutecznie przygotowujemy dzieci do nauki szkolnej.

 • Język angielski

47534775-english-is-easy-to-learning-concept-with-letters-on-blue-boards[1]Program nauczania języka angielskiego odbywa się w oparciu o podręcznik  „Cookie and Friends  wydawnictwa Oxford University Press: kurs „Cookie and Friends Starter” (2 i 3 latki), kurs „Cookie and Friends A” (4 latki) i dla starszych dzieci „Cookie and Friends B”.

W realizacji programu naczelną zasadą jest uczenie poprzez zabawę, gry, piosenki, wierszyki i historyjki, które gwarantują aktywny udział dzieci w zajęciach. Uzupełnienie kursów stanowią atrakcyjne rekwizyty: karty obrazkowe (flashcards), zaprzyjaźniona pacynka, przedmioty codziennego użytku, materiały plastyczne, książki i historyjki obrazkowe.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się codziennie, a czas ich trwania dostosowany jest do grupy wiekowej.

Nauczyciel dąży do realizacji celów poznawczych, społecznych i językowych poprzez:

 • wykorzystanie naturalnej ciekawości dziecka, jego chęci poznawania świata i gotowości podejmowania rozmaitych aktywności,
 • unikanie monotonii dzięki zastosowaniu różnorodnych środków dydaktycznych, zadań i form aktywności (plansz tematycznych, gier dydaktycznych, zabaw ruchowych i muzycznych, ćwiczeń słuchowych oraz podręczników),
 • zapewnienie dzieciom możliwie najintensywniejszego kontaktu z językiem obcym w trakcie zajęć poprzez stosowanie classroom language i social language.

Metody i techniki nauczania:

 • TPR (Total Physical Response) – ćwiczenia oparte na metodzie „reagowania całym ciałem”, odgrywające ważną rolę we wczesnym etapie nauczania małych dzieci,
 • metoda komunikacyjna – przyzwyczajanie dzieci do posługiwania się językiem angielskim w sposób naturalny, intuicyjny, jako narzędziem służącym do porozumiewania się,
 • zabawy i gry z językiem  angielskim – nauka piosenek, rymowanek, tekstów rytmizowanych, aby oswoić dziecko z wymową i uzyskać swobodę wypowiadania się,
 • projekty – urozmaicenie zajęć anglojęzycznych poprzez różnego rodzaju projekty plastyczne, będące okazją do powtórzenia i utrwalenia wprowadzonego słownictwa.
 • Grafomotoryka – zajęcia rozwijające sprawność manualną ręki

Ćwiczenia grafomotoryczne mają na celu przygotowanie dzieci do nauki pisania – jednej z podstawowych umiejętności, jaką dziecko powinno opanować w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Przygotowanie do nauki pisania wiąże się nie tylko z umiejętnością kreślenia liter, ale też z prawidłową postawą ciała podczas pisania, prawidłowym trzymaniem narzędzia pisarskiego oraz kontrolowaniem jego nacisku. Zanim dziecko zdobędzie umiejętność odtwarzania znaków graficznych dzieci (20)i automatyzacji procesu pisania, należy przede wszystkim usprawniać jego rękę w zakresie tzw. motoryki małej. W tym celu proponuje się dzieciom szereg ćwiczeń grafomotorycznych, ale również wykonywanie takich czynności, jak wycinanie, lepienie z plasteliny, wydzieranie, kolorowanie, malowanie, nawlekanie, które wspomagają rozwój motoryki małej. W zabawach manualnych wykorzystujemy w naszym przedszkolu najwyższej jakości masy plastyczne: ciastolinę, pucholinę, piasek kinetyczny, masę solną i masę plastyczną.

 • Wesołe Nutki – zajęcia muzyczne

Wesołe Nutki to atrakcyjne, dynamiczne zajęcia z zakresu edukacji muzycznej. Dzieci z natury odczuwają potrzebę obcowania z muzyką, zabawy w rytmie znanych melodii, śpiewu, tańca, gry, komponowania własnych utworów. Podczas starannie dobranych zabaw wdrażamy dzieci do estetycznego i emocjonalnego przeżywania muzyki, kształtujemy w nich wrażliwość na muzykę jako dziedzinę sztuki i formę wartościowego relaksu.

 • Spotkania z przyrodą

Spotkania z przyrodą to element wychowania przedszkolnego, którego celem jest przybliżenie dzieciom środowiska naturalnego, nauczenie szacunku dla roślin i zwierząt. W zajęciach przyrodniczych stosujemy metody aktywizujące dzieci, dlatego  pod okiem opiekunów prowadzą samodzielne obserwacje zjawisk przyrodniczych na podstawie ciekawych doświadczeń i badań. Stwarzamy dzieciom możliwość obcowania z przyrodą i odkrywania radości, jaką dostarcza kontakt z naturą.

 • Zajęcia ekologiczne

Edukacja ekologiczna ma na celu kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Świadomość ekologiczną u dzieci rozwijamy poprzez pokazywanie właściwych zachowań oraz udział w akcjach społecznych na rzecz środowiska. Ekologii uczymy na przykładzie najbliższego otoczenia, wskazując dzieciom zależności pomiędzy zachowaniami ludzi a czystością podwórka, parku, najbliższego lasu. Wpajamy dzieciom poczucie odpowiedzialności za wszelkie działania mające wpływ na kondycję naszej planety.

 • Edukacja społeczna

Edukacja społeczna ma na celu ułatwienie dzieciom budowania dobrych, wartościowych relacji z innymi ludźmi, zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi.  Pokazujemy dzieciom, na czym polegają relacje oparte na wzajemnym szacunku, empatii i otwartej, konstruktywnej komunikacji. Uczymy dbania o siebie i innych, pomagania sobie wzajemnie, dzielenia się oraz współpracy. Zachęcamy dzieci do samodzielności w takich czynnościach, jak ubieranie się czy korzystanie z toalety. Zwracamy uwagę na to, aby dzieci dbały o swoje rzeczy, a także o ład i porządek w swoim otoczeniu. Stwarzamy dzieciom bezpieczne, pełne akceptacji warunki do otwartego wyrażania swojego zdania, dokonywania samodzielnych wyborów i ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Stymulujemy dzieci do samodzielnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

 • Edukacja zdrowotna i savoir-vivre

Edukacja zdrowotna jest integralną częścią ogólnego wychowania dziecka i jest  realizowana w przedszkolu każdego dnia przy okazji najróżniejszych zajęć, zabaw i czynności. Uczymy dzieci, w jaki sposób powinny dbać o swoje zdrowie, higienę życia i dobrą kondycję. Tłumaczymy potrzebę picia wody, racjonalnego odżywiania się oraz ruchu na świeżym powietrzu. Uczymy zasad higieny osobistej oraz dbania o prawidłową postawę ciała podczas posiłków i zajęć stolikowych. Przyzwyczajamy dzieci do częstego mycia rąk oraz czyszczenia zębów po każdym posiłku. Nasi podopieczni każdego dnia spędzają aktywnie czas na świeżym powietrzu, podczas spacerów lub na atrakcyjnym placu zabaw.

Absolwenci naszego przedszkola umieją dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych ludzi, dobrze znają zasady higieny, a stosowanie ich to solidnie utrwalone nawyki. Reprezentują wysoką kulturę osobistą. Potrafią właściwie zachować się przy stole, do dorosłych zwracają się z właściwym dystansem, do rówieśników z szacunkiem, umieją stosować zasady savoir-vivre w praktyce.

 • Kącik czytelniczy – codzienne spotkania z literaturą dla dzieci

W kąciku czytelniczym proponujemy dzieciom codzienne spotkania z bajkami, baśniami, wierszami i opowiadaniami. Regularne głośne czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, wspiera ich rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, stymuluje wyobraźnię, dostarcza wiele radości. Poprzez słuchanie bajek dzieci wzbogacają swoje słownictwo, uczą się koncentracji, skupienia. Kontakt z literaturą od najmłodszych lat to wspaniała okazja do rozbudzania dziecięcej fantazji, pomysłowości, kreatywności, wrażliwości i empatii, a także zamiłowania do książek.

Kącik czytelniczy w naszym przedszkolu to także aktywne miejsce spotkań z bliskimi wokół książki. Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dziadków do wspólnego czytania dzieciom.

 • Gry i zabawy ruchowe

Naturalną potrzebą dzieci jest ruch i zabawa. W naszym przedszkolu przywiązujemy wielką wagę do codziennej aktywności ruchowej dzieci, zarówno w postaci starannie dobranych ćwiczeń fizycznych, stymulujących wszystkie obszary mięśni poprzez chodzenie, bieganie, rzuty, skoki, pełzanie, gimnastykę, jak i w formie swobodnej zabawy, odpowiadającej temperamentowi i upodobaniom dzieci. Przyzwyczajamy dzieci do aktywnego odpoczynku i spędzania wolnego czasu w ruchu.

 • Klockomania – zajęcia konstrukcyjne

Klockomania to zabawy konstrukcyjne, polegające na budowaniu lub składaniu całości z poszczególnych elementów. Do zabaw konstrukcyjnych proponujemy dzieciom klocki różnej wielkości i kształtów: klocki Lego, klocki „wafle”, drewniane, mini i maxi klocki budowlane, klocki do łączenia, sensoryczne, koła zębate, klocki zwierzaki i kształty, klocki konstrukcyjne „siatka”, klocki flo, klocki clics i wiele innych. W zabawach manualnych i konstrukcyjnych korzystamy również z najwyższej jakości ciastoliny, pucholiny, piasku kinetycznego oraz masy solnej.

 • Spacery i zabawy na placu zabaw

Ruch na świeżym powietrzu to podstawa zdrowego rozwoju dzieci. Nasze przedszkolaki bawią się na dworze każdego dnia, często także odbywają spacery po najbliższej okolicy. Zabawy i ćwiczenia na świeżym powietrzu hartują dzieci, rozwijają ich sprawność fizyczną i odprężają umysły, a każda pora roku stwarza niezliczone możliwości zabaw, obserwacji i doświadczania przyrody.

W naszym przedszkolu dysponujemy profesjonalnym placem zabaw, który stanowi bezpieczne i atrakcyjne miejsce do aktywności ruchowej dzieci.

 • Opieka psychologiczna

Psycholog, doradca rodzinny i systemowy terapeuta rodzinny o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi, rodzicami i całymi rodzinami. Właścicielka Pracowni Psychologicznej Ego.

W naszych placówkach systematycznie współpracuje z kadrą pedagogiczną i rodzicami dzieci. Prowadzi obserwacje dzieci, dzięki czemu może na co dzień wspierać nauczycieli, pomagać w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz doradzać rodzicom dzieci w rozwiązywaniu ich rodzicielskich trudności.

Pani Iwona Ring jest absolwentką Wydziału Psychologii UW oraz studiów podyplomowych w kierunku Psychologii Klinicznej Dziecka i Jego Rodziny na tej samej uczelni. Ukończyła szkolenie dla psychoterapeutów w zakresie systemowej terapii rodzin.

W Pracowni pracuje z rodzinami i parami, przeżywającymi trudności w relacjach, poszukującymi rozwiązania w trudnych, kryzysowych sytuacjach, przeżywającymi trudności związane z wychowaniem i dorastaniem dzieci. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla dorosłych, nauczycieli oraz pracowników firm. Jest pomysłodawcą i współautorką wielu projektów realizowanych w Pracowni, m.in. kolonii terapeutycznych, programu psychologicznego wsparcia dla przedszkoli, wielu warsztatów i szkoleń dla nauczycieli oraz pracowników firm z zakresu umiejętności osobistych oraz work-life balance.

http://www.ego-psychologia.pl/

 • Multisport – gimnastyka ogólnorozwojowa, poznawanie różnych dyscyplin sportowych

W wieku przedszkolnym regularna gimnastyka warunkuje prawidłowy rozwój fizyczny dzieci, właściwą postawę ciała oraz kondycję. Zajęcia sportowe dostosowane są do fizycznych możliwości dzieci. Prowadzone są w formie atrakcyjnych gier i zabaw ruchowych, aby były dla dzieci przyjemnością. Na zajęciach wykorzystujemy najprostsze elementy biegu, rzutu, skoku, pełzania, czworakowania i ćwiczeń równowagi. Podczas gimnastyki dzieci korzystają z takich pomocy, jak woreczki, obręcze, szarfy czy piłki. Ćwiczenia wzbogacone są o elementy korektywy, które zapobiegają takim wadom postawy, jak skolioza, płaskostopie, okrągłe plecy, lub korygują je w razie potrzeby. Modelują sylwetkę, wzmacniają mięśnie posturalne, poprawiają równowagę, koordynację, refleks, uczą koncentracji, a także działania   w grupie. W naszym przedszkolu kształtujemy motorykę dzieci, wzmacniamy ich sprawność fizyczną, uczymy nowych ćwiczeń i zabaw, pokazujemy różne dyscypliny sportowe i zasady uczciwego współzawodnictwa, a przede wszystkim utrwalamy właściwe nawyki związane z higienicznym, zdrowym trybem życia i rozpalamy zapał do regularnej aktywności fizycznej.

 • Zajęcia wspomagające rozwój emocjonalny dzieci – Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

Rozwój emocjonalny dzieci jest równie ważny, jak rozwój intelektualny. W naszej pracy do wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci wykorzystujemy Metodę Ruchu Rozwijającego (Developmental Movement) Weroniki Sherborne. Metoda ta oparta jest na naturalnych potrzebach dziecka, zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi od momentu urodzenia w postaci niemowlęcego „baraszkowania”. Metoda zakłada posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju dziecka i terapii zaburzeń rozwoju. Jej celem jest doświadczanie ruchu, kontaktu fizycznego i emocjonalnego. Jest to metoda naturalna, prosta, możliwa do zastosowania w każdych warunkach. Skutecznie wspomaga emocjonalny rozwój dziecka, rozwija świadomość budowy i funkcji ciała, integruje poszczególne części ciała, rozwija świadomość przestrzeni i działania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi oraz nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu. Kształtuje poczucie bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, wiary we własne siły i możliwości. Pomaga budować  pozytywne relacje z otoczeniem, partnerem w zabawie, z bliskimi. Pobudza inwencję twórczą, stymuluje do inicjatywy i spontaniczności.

 • Rytmika – zajęcia umuzykalniające, taneczne, gra na instrumentach perkusyjnych

Dzieci są wrażliwe i otwarte na świat dźwięków. Uwielbiają zabawy w rytmie muzyki, taniec, śpiew oraz grę na instrumentach muzycznych. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające w naszym przedszkolu odpowiadają dziecięcej potrzebie obcowania z muzyką jako formą sztuki, rozrywki oraz relaksu. Poprzez edukację muzyczną pomagamy dzieciom czerpać z muzyki radość, emocje, wrażenia estetyczne. Kształtujemy w nich przeświadczenie, że kontakt z muzyką jest nie tylko potrzebny dla prawidłowego rozwoju, ale także atrakcyjny i przyjemny. Zajęcia rytmiczne planujemy tak, aby zaskakiwały i zachęcały dzieci do aktywnego udziału. Spotkania z muzyką mają na celu wzbudzenie zainteresowania u dzieci, zaangażowanie ich w przebieg zajęć, wprowadzenie w stan szczególnego napięcia i w ten sposób wywołanie intensywnych, pozytywnych przeżyć. Na zajęciach wykorzystujemy różnorodne pomoce dydaktyczne, instrumenty perkusyjne i melodyczne.

 • „Wzory i obrazki” – rozwijanie percepcji wzrokowej

Program „Wzory i obrazki” to zestawy ćwiczeń i zabaw rozwijających percepcję wzrokową u dzieci. Na zajęciach dzieci rozwijają swoją spostrzegawczość, uczą się wyodrębniania różnic i podobieństw w oglądanych obrazkach, wyodrębniania figur z tła, dostrzegania szczegółów. Stymulowane są poszczególne sfery percepcji wzrokowej na określonych poziomach, dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Program obejmuje trening usprawniający koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych. Dzięki systematycznym ćwiczeniom, wykonywanym pod okiem nauczycieli, dzieci doskonalą percepcję wzrokową, która jest ważnym aspektem dojrzałości szkolnej.

 • Origami – sztuka składania papieru

Tradycyjna, pochodząca z Chin i rozwinięta w Japonii, sztuka składania papieru to znakomity trening dla małych rączek. Gdy z kwadratowej kartki papieru, której nie wolno ciąć i kleić, wyłącznie poprzez precyzyjne, fantazyjne zginanie powstają bajeczne, przestrzenne figury, dzieci mają poczucie własnoręcznego tworzenia małych dzieł sztuki. Origami stymuluje kreatywność, uczy precyzji, skupienia i cierpliwości, znakomicie sprzyja zwiększaniu zdolności manualnych dziecka.

 • Kuchcikolandia – zajęcia kulinarne 

Image00029Dzieci uwielbiają eksperymenty w kuchni. Kochają ugniatanie ciasta, mieszanie, oblizywanie łyżek, wykrawanie ciasteczek, lepienie pierogów, lukrowanie, dekorowanie i wreszcie podjadanie w trakcie gotowania. W naszym przedszkolu dajemy dzieciom możliwość sprawdzenia się w sztuce kulinarnej. Uczymy je przyrządzania prostych i smacznych potraw, a przede wszystkim zasad higieny pracy w kuchni oraz bezpieczeństwa.

 

 • Mali Artyści – twórcze warsztaty plastyczne z elementami Arteterapii

Od najwcześniejszych lat dzieci odczuwają potrzebę tworzenia, którą realizują poprzez rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny, budowanie z klocków czy spontaniczny taniec. Potrzeba ekspresji plastycznej, spontanicznej i naturalnej nie tylko rozwija zdolności manualne dziecka i wrażliwość estetyczną, ale także ma działanie terapeutyczne: wycisza, uspokaja, relaksuje. Twórczość plastyczna jest dla dzieci źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania oraz podstawową formą zdobywania wiedzy o otaczającej rzeczywistości. Poprzez warsztaty plastyczne rozwijamy kreatywność, zdolności i zainteresowania dzieci. Kształtujemy umiejętność samodzielnego planowania prac plastycznych. Rozwijamy sprawność manualną –  doskonalimy pracę dłoni, palców i stawu nadgarstka. Warsztaty pozwalają osiągnąć właściwe napięcie mięśniowe oraz rozwój analizatora wzrokowego, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji przestrzennej i kierunkowej. Pozwalają zrozumieć proporcję wymiarów, uczą gospodarowania miejscem na kartce, stymulują  koncentrację uwagi, przyzwyczajają do dobrego tempa pracy, kształtują wytrwałość i dokładność, rozbudzają wrażliwość estetyczną, zaspokajają potrzebę aktywności twórczej, wreszcie wyciszają, relaksują, wzmacniają poczucie własnej wartości, umożliwiając dziecku budujące odkrycie, że potrafi.

 • Tenis stołowy – ping -pong 

Tenis stołowy to dynamiczna dyscyplina sportu, stymulująca refleks, zwiększająca zwinność i szybkość graczy. To także doskonała okazja do współzawodnictwa.

 • Papieroplastyka

Papieroplastyka to zajęcia manualne z użyciem papieru, tektury, bibuły i kartonu. Ciekawe warsztaty plastyczne kształtują wyobraźnię przestrzenną, kreatywność i pomysłowość dzieci, a także umiejętność łączenia ze sobą różnych tworzyw. Stymulują rozwój wrażliwości estetycznej, uczą dokładności i precyzji w wykonywaniu prac, zmuszają dzieci do koncentracji, wpływają na sprawność manualną rąk. Dzieci nabywają umiejętności planowania pracy, wyboru sposobów realizacji projektu oraz  podziału zadań na poszczególne etapy.

 • Bajkoterapia

Image00017Celem bajkoterapii jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu, a także dostarczenie mu wiedzy potrzebnej do rozwiązania tego problemu oraz pozytywnych wzorców zachowania. Dzięki bajkoterapii dziecko poznaje różne sposoby myślenia i działania, uczy się je szanować i oceniać, uświadamia sobie ciąg zależności przyczynowo-skutkowych, ma możliwość utożsamiania się z bohaterami bajek, co może dodać mu pewności siebie i wiary, że samo potrafi stawić czoła problemom. Za pomocą bajkoterapii dziecko poznaje otaczający świat, historię i obyczaje narodów, rozwija swoją wyobraźnię, odkrywa zainteresowania. Odpowiednio dobrane bajki uwalniają w dziecku różnego rodzaju emocje i przeżycia, z którymi uczy się sobie radzić, dzięki czemu rośnie jego ciekawość świata i otwartość na nowe doświadczenia. Terapia mądrą bajką pozwala zredukować napięcie psychiczne u dziecka, sprawia, że jest ono w stanie nabrać dystansu do swoich problemów i spojrzeć na nie z innej strony. Terapia oparta na świecie bajek wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, niweluje lęki, kształtuje nawyk uważnego słuchania, ćwiczy koncentrację uwagi i pamięć, stymuluje rozwój mowy, pobudza kreatywność i wyobraźnię, uczy, w jaki sposób nazywać oraz wyrażać uczucia, emocje i opinie tak, aby być wysłuchanym i wziętym pod uwagę.

 • Klub Podróżnika – dalekie podróże palcem po globusie 

W ramach Klubu Podróżnika zabieramy dzieci w fascynującą podróż dookoła świata. Poznajemy kontynenty, odległe kraje, zróżnicowane klimaty i krajobrazy, florę i faunę egzotycznych krain. Przyglądamy się codziennemu życiu ludzi z odległych zakątków globu, ich kulturze, zwyczajom, sztuce, kuchni.

 • Mali Naukowcy – eksperymenty i doświadczenia

Mali Naukowcy w naszym przedszkolu odkrywają tajemnice otaczającego ich świata przyrody poprzez doświadczenia chemiczne i fizyczne oraz fascynujące  eksperymenty z żywiołami – powietrzem i wodą. Dzieci uczą się wnikliwej obserwacji i analizy zachodzących w przyrodzie procesów. Zachęcamy je do stawiania pytań, dociekań oraz wyciągania wniosków. Pokazujemy, że nauka jest wielką przygodą, a nie nudą.

 

 

 

.