Przedszkole Online

Zdając sobie sprawę z faktu, jak trudno jest utrzymać kontakt z językiem ojczystym poza granicami ojczystego kraju przedstawiamy Państwu propozycję współpracy, którą kierujemy do wszystkich osób, mieszkających poza Polską oraz mających dzieci w wieku przedszkolnym.

Nie rzadko zdarza się, iż dzieci mające jednego rodzica narodowości polskiej nie mają codziennego kontaktu z językiem. Dzieci, które pochodzą z polskich rodzin rozmawiają po polsku tylko ze swoimi rodzicami. Wiemy też,  że czasami kontakt z rówieśnikami czy polskimi pedagogami mieszkając setki kilometrów od Polski jest niezwykle trudny do osiągnięcia. Dzieci, są w innym kraju i bez względu na to czy planują Państwo powrót czy chcą zostać na stałe, umiejętność używania ojczystego języka czy też języka jednego z rodziców, powinna być dla każdego Polaka niezwykle ważna.

Mając powyższe na uwadze, przedstawimy nasze przedszkole  MikiLand- on-line, to dzięki nam zapewnią Państwo swojemu dziecku codzienny  kontakt z wykwalifikowanymi nauczycielami pedagogiki przedszkolnej, którzy na co dzień edukują  dzieci w przedszkolu stacjonarnym. Zapewniamy, że nasza platforma nie tylko wpłynie korzystnie na rozwój dziecka ale także zapewni wymaganą prawem polskim edukację przedszkolną,  która przypieczętowana zostanie „Zaświadczeniem o spełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego”. Dokument ten jest konieczny jeśli będą Państwo starali się o  przyjęcie dziecka do klasy pierwszej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice przedszkole MikiLand to placówka, która posiada czternastoletnie doświadczenie. Wiemy zatem, że najważniejsza jest solidna podstawa, która procentuje w dalszej nauce. To jak dziecko nauczy się trzymać długopis, czy pisze starannie oraz dba o swoje rzeczy i utrzymuje porządek przy swoim stanowisku pracy, w dużej mierze zależy od tego, czego nauczy się w przedszkolu. Poza rozwojem poznawczym, bardzo ważny elementem edukacji – jeśli nie najważniejszym jest rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, m.in. odporność na stres w obliczu trudności, umiejętność współpracy, właściwa komunikacja własnych potrzeb ale także asertywność. Jesteśmy przekonani, że wszystkie nasze przedszkolaki zostaną solidnie przygotowane do wejścia w nowy – szkolny, ale nie tylko etap edukacji.

Podczas naszych zajęć on-line będziemy korzystać z podręczników wydawnictwa WSiP, które dostarczymy Państwu za pośrednictwem firmy kurierskiej.

W ramach współpracy oferujemy codzienne zajęcia on-line w promocyjnej cenie 49 euro.

Jeśli są Państwo zainteresowani zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

mikiland@mikiland.pl

601 131 998

694 451 074

Poniżej znajdą Państwo opis metodologii prowadzonych zajęć

Zajęcia z zakresu edukacji przedszkolnej realizujemy w oparciu o podstawę programową oraz najlepsze programy uzupełniające, zatwierdzone przez MEN. Programy wychowania przedszkolnego zostały wybrane w taki sposób, aby najlepiej spełniały oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli, i były dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Zajęcia dydaktyczne mają na celu rozbudzenie poznawczej ciekawości dzieci i naturalnej chęci zdobywania wiedzy. Programy uwzględniają indywidualne predyspozycje dzieci tak, aby zapewnić im harmonijny i wszechstronny rozwój, a także rozwijać ich zainteresowania i zdolności.

Naukę czytania i pisania realizujemy w oparciu o „Glottodydaktykę” – program opracowany przez prof. Bronisława Rocławskiego. „Glottodydaktyka” to metoda przyjazna dzieciom, oparta na ich naturalnych potrzebach i możliwościach rozwojowych, dzięki czemu nauka czytania i pisania jest dla dzieci przygodą, w której aktywnie uczestniczą, czerpiąc z niej satysfakcję i radość. Głównym założeniem „Glottodydaktyki” jest wydłużenie procesu przygotowania do nauki czytania i pisania, dostosowanie go do indywidualnego rozwoju i potrzeb każdego dziecka, a także skrócenie procesu opanowywania sprawnego pisania i płynnego czytania ze zrozumieniem. „Glottodydaktyka” kształtuje nawyki czytelnicze i świadomość ortograficzną. Zajęcia, realizowane zgodnie z założeniami metody prof. Rocławskiego, zapewniają dzieciom solidne fundamenty poznawcze i odnoszenie sukcesów w późniejszej nauce w szkole.

Gimnastyka buzi i języka – profilaktyka logopedyczna

Codzienne ćwiczenia i zabawy logopedyczne mają na celu usprawnianie narządów mowy dziecka: języka, warg i żuchwy. Wpływają na poprawę wymowy pod względem artykulacyjnym, wspomagają prawidłową emisję głosu. Prowadzone są codziennie w formie przyjemnych, ciekawych, pomysłowych zabaw, podczas których dzieci usprawniają wymowę głosek.

„Dziecięca matematyka” wg programu prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej

Program „Dziecięca matematyka”, stworzony przez prof. Edytę Gruszczyk- Kolczyńską, rozwija u dzieci sprawność umysłową i uzdolnienia matematyczne. Metoda zakłada naukę poprzez doświadczenia, które stanowią podstawę odkrywania i przyswajania pojęć matematycznych oraz nabywania umiejętności logicznego myślenia. Odpowiednio dobrane doświadczenia wspierają rozwój intelektualny dzieci. Podczas zabaw matematycznych stymulujemy spostrzegawczość oraz kreatywność dzieci. Stwarzamy im najlepsze warunki do eksperymentowania, sprawdzania, przewidywania skutków rozmaitych działań, samodzielnego wyciągania wniosków oraz odkrywania praw matematyki, dzięki czemu dzieci lepiej je rozumieją i  zapamiętują.

Przy realizacji programu największą wagę przywiązujemy do indywidualizacji procesu edukacji matematycznej. Wszystkie treści programowe są dostosowane do rzeczywistych możliwości każdego dziecka. Poprzez takie działania rzetelnie i skutecznie przygotowujemy dzieci do nauki szkolnej.

Spotkania z przyrodą

Spotkania z przyrodą to element wychowania przedszkolnego, którego celem jest przybliżenie dzieciom środowiska naturalnego, nauczenie szacunku dla roślin i zwierząt. W zajęciach przyrodniczych stosujemy metody aktywizujące dzieci, dlatego  pod okiem opiekunów prowadzą samodzielne obserwacje zjawisk przyrodniczych na podstawie ciekawych doświadczeń i badań. Zachęcamy dzieci do obcowania z przyrodą i odkrywania radości, jaką dostarcza kontakt z naturą.

Zajęcia ekologiczne

Edukacja ekologiczna ma na celu kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego we współczesnym świecie. Świadomość ekologiczną u dzieci rozwijamy poprzez pokazywanie właściwych zachowań oraz udział w akcjach społecznych na rzecz środowiska. Ekologii uczymy na przykładzie najbliższego otoczenia, wskazując dzieciom zależności pomiędzy zachowaniami ludzi a czystością podwórka, parku, najbliższego lasu. Wpajamy dzieciom poczucie odpowiedzialności za wszelkie działania mające wpływ na kondycję naszej planety.

Edukacja społeczna

Edukacja społeczna ma na celu ułatwienie dzieciom budowania dobrych, wartościowych relacji z innymi ludźmi, zarówno rówieśnikami, jak i dorosłymi.  Pokazujemy dzieciom, na czym polegają relacje oparte na wzajemnym szacunku, empatii i otwartej, konstruktywnej komunikacji. Uczymy dbania o siebie i innych, pomagania sobie wzajemnie, dzielenia się oraz współpracy. Zwracamy uwagę na to, aby dzieci dbały o swoje rzeczy, a także o ład i porządek w swoim otoczeniu. Stwarzamy dzieciom bezpieczne, pełne akceptacji warunki do otwartego wyrażania swojego zdania, dokonywania samodzielnych wyborów i ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Stymulujemy dzieci do samodzielnego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Edukacja zdrowotna i savoir-vivre

Edukacja zdrowotna jest integralną częścią ogólnego wychowania dziecka i jest  realizowana w przedszkolu każdego dnia. Uczymy dzieci, w jaki sposób powinny dbać o swoje zdrowie, higienę życia i dobrą kondycję. Tłumaczymy potrzebę picia wody, racjonalnego odżywiania się oraz ruchu na świeżym powietrzu. Uczymy zasad higieny osobistej oraz dbania o prawidłową postawę ciała.

Absolwenci naszego przedszkola umieją dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych ludzi, dobrze znają zasady higieny, a stosowanie ich to solidnie utrwalone nawyki. Reprezentują wysoką kulturę osobistą. Potrafią właściwie zachować się przy stole, do dorosłych zwracają się z właściwym dystansem, do rówieśników z szacunkiem, umieją stosować zasady savoir-vivre w praktyce.

Kącik czytelniczy – codzienne spotkania z literaturą dla dzieci

W kąciku czytelniczym proponujemy dzieciom codzienne spotkania z bajkami, baśniami, wierszami i opowiadaniami. Regularne głośne czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dzieci, wspiera ich rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, stymuluje wyobraźnię, dostarcza wiele radości. Poprzez słuchanie bajek dzieci wzbogacają swoje słownictwo, uczą się koncentracji, skupienia. Kontakt z literaturą od najmłodszych lat to wspaniała okazja do rozbudzania dziecięcej fantazji, pomysłowości, kreatywności, wrażliwości i empatii, a także zamiłowania do książek.

Kącik czytelniczy w naszym przedszkolu to także aktywne miejsce spotkań z bliskimi wokół książki. Serdecznie zapraszamy Rodziców i Dziadków do wspólnego czytania dzieciom

„Wzory i obrazki” – rozwijanie percepcji wzrokowej

Program „Wzory i obrazki” to zestawy ćwiczeń i zabaw rozwijających percepcję wzrokową u dzieci. Na zajęciach dzieci rozwijają swoją spostrzegawczość, uczą się wyodrębniania różnic i podobieństw w oglądanych obrazkach, wyodrębniania figur z tła, dostrzegania szczegółów. Stymulowane są poszczególne sfery percepcji wzrokowej na określonych poziomach, dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. Program obejmuje trening usprawniający koordynację wzrokowo-ruchową, spostrzeganie figury i tła, stałość spostrzegania, spostrzeganie położenia przedmiotów w przestrzeni, spostrzeganie stosunków przestrzennych. Dzięki systematycznym ćwiczeniom, wykonywanym pod okiem nauczycieli, dzieci doskonalą percepcję wzrokową, która jest ważnym aspektem dojrzałości szkolnej.

Bajkoterapia

Celem bajkoterapii jest lepsze zrozumienie dziecka oraz jego problemu, a także dostarczenie mu wiedzy potrzebnej do rozwiązania tego problemu oraz pozytywnych wzorców zachowania. Dzięki bajkoterapii dziecko poznaje różne sposoby myślenia i działania, uczy się je szanować i oceniać, uświadamia sobie ciąg zależności przyczynowo-skutkowych, ma możliwość utożsamiania się z bohaterami bajek, co może dodać mu pewności siebie i wiary, że samo potrafi stawić czoła problemom. Za pomocą bajkoterapii dziecko poznaje otaczający świat, historię i obyczaje narodów, rozwija swoją wyobraźnię, odkrywa zainteresowania. Odpowiednio dobrane bajki uwalniają w dziecku różnego rodzaju emocje i przeżycia, z którymi uczy się sobie radzić, dzięki czemu rośnie jego ciekawość świata i otwartość na nowe doświadczenia. Terapia mądrą bajką pozwala zredukować napięcie psychiczne u dziecka, sprawia, że jest ono w stanie nabrać dystansu do swoich problemów i spojrzeć na nie z innej strony. Terapia oparta na świecie bajek wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, niweluje lęki, kształtuje nawyk uważnego słuchania, ćwiczy koncentrację uwagi i pamięć, stymuluje rozwój mowy, pobudza kreatywność i wyobraźnię, uczy, w jaki sposób nazywać oraz wyrażać uczucia, emocje i opinie tak, aby być wysłuchanym i wziętym pod uwagę.

Klub Podróżnika – dalekie podróże palcem po globusie 

W ramach Klubu Podróżnika zabieramy dzieci w fascynującą podróż dookoła świata. Poznajemy kontynenty, odległe kraje, zróżnicowane klimaty i krajobrazy, florę i faunę egzotycznych krain. Przyglądamy się codziennemu życiu ludzi z odległych zakątków globu, ich kulturze, zwyczajom, sztuce, kuchni.

Mali Naukowcy – eksperymenty i doświadczenia

Mali Naukowcy w naszym przedszkolu odkrywają tajemnice otaczającego ich świata przyrody poprzez doświadczenia chemiczne i fizyczne oraz fascynujące  eksperymenty z żywiołami – powietrzem i wodą. Dzieci uczą się wnikliwej obserwacji i analizy zachodzących w przyrodzie procesów. Zachęcamy je do stawiania pytań, dociekań oraz wyciągania wniosków. Pokazujemy, że nauka jest wielką przygodą, a nie nudą.